Депутат пропонує прийняти бюджетний регламент Кременчука, річ потрібну

 Депутат міської ради Олександр Кальченко пропонує затвердити у Кременчуці розроблений ним бюджетний регламент. Проект рішення підготував на наступну сесію міської ради, заплановану на 3 вересня 2019 р. У одному з пунктів йдеться про відповідальність, яку понесуть ті, хто допустить протизаконне прийняття бюджету. 

Кальченко у проекті рішення просить затвердити Бюджетний регламент Кременчуцької міської ради, що додається та установити, що у разі внесення змін до структури виконавчих органів Кременчуцької міської ради, територіальних органів виконавчої влади виконавцями відповідних положень Бюджетного регламенту стають їх правонаступники.

Тож, у разі прийняття проекту рішення, матимемо у Кременчуці наступний бюджетний регламент:

РОЗДІЛ I. Загальні положення

Стаття 1. Бюджетний регламент Кременчуцької міської ради (надалі – Бюджетний регламент) визначає організаційно-процедурні питання щодо складання, розгляду, затвердження, виконання, внесення змін, контролю та звітності міського бюджету міста Кременчук.

Стаття 2. Метою Бюджетного регламенту є упорядкування процесів (механізму) формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються міською радою, її виконавчими органами і підрозділами протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу.

Стаття 3. Бюджетний регламент розроблений відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини, а також Регламенту роботи міської ради VII скликання.

Розділ II. Складання проекту міського бюджету

Стаття 4. Складання проекту міського бюджету здійснюється поетапно з урахуванням розрахункових прогнозних показників економічного та соціального розвитку міста, індикативних прогнозних показників міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Стаття 5. Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів для подання до департаменту фінансів Кременчуцької міської ради в установлений ним термін.

Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту міського бюджету, згідно з вимогами департаменту фінансів Кременчуцької міської ради. Та розміщують на спеціально створеному розділі сайту міської ради, в строк до 15 жовтня, для обговорення громадськістю.

При розробленні бюджетних запитів головні розпорядники бюджетних коштів опрацьовують запити, звернення, пропозиції щодо виділення коштів з міського бюджету, у тому числі учасників консультацій з громадськістю (зокрема, які залишилися на контролі після таких консультацій, проведених в попередньому році), і враховують їх у разі доцільності (пропозиції аналізуються на відповідність цілям та завданням міських цільових (комплексних) програм, вимогам щодо ефективності використання бюджетних коштів тощо) та можливості реалізації за рахунок коштів міського бюджету (виходячи з реальних фінансових можливостей міського бюджету та за умови, що вирішення порушених питань належить до компетенції органів місцевого самоврядування та видаткових повноважень міського бюджету, визначених Бюджетним кодексом України).

Стаття 6. Вихідні матеріали для складання проекту міського бюджету:

7.1.доведені Міністерством фінансів України особливості складання розрахунків до проекту міського бюджету на наступний бюджетний період;

7.2. доведені Міністерством фінансів України типові форми бюджетних запитів та інструкції щодо їх заповнення;

7.3. доведені Міністерством фінансів України розрахунки прогнозованих обсягів міжбюджетних трансфертів, методика їх визначення, організаційно-методологічні вимоги та інші показники щодо складання проекту міського бюджету, а також пропозиції щодо форми проекту рішення про міський бюджет (типова форма рішення);

7.4. доведені Кабінетом Міністрів України (визначені схваленим у другому читанні проектом закону про Державний бюджет України) показники міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів) і текстові статті, а також організаційно-методологічні вимоги щодо складання проекту міського бюджету;

7.5. доведені Кабінетом Міністрів України показники сум дотацій і субвенцій, вилучення коштів;

7.6. матеріали, надані управліннями і відділами виконавчих органів ради, іншими установами, відповідальними за надходження до міського бюджету міста Кременчука;

7.7. бюджетні запити головних розпорядників коштів міського бюджету міста Кременчука;

7.8. депутатські запити, запитання, звернення та відповіді на них, які повинні виконуватися в першу чергу і в обов’язковому порядку повинні вноситись до бюджетних запитів;

7.9. результати громадських слухань та обговорень програми соціально-економічного розвитку та проекту міського бюджету міста Кременчука;

7.10. результати зустрічей громад з депутатами міської ради, які повинні виконуватися в першу чергу та в обов’язковому порядку повинні всі вноситись до бюджетних запитів;

7.11. результати опитування громадської думки (через усні інтерв’ю, інтернет-опитування на офіційному сайті Кременчуцької міської ради), здійснюваних як органами самоврядування і їх представниками, так і іншими особами;

7.12. звернення дорадчих груп громадян, громадських організацій, органів самоорганізації населення;

7.13. заяви, пропозиції та рекомендації всіх учасників бюджетного процесу до проекту міського бюджету міста Кременчук;

7.14. граничні обсяги, фактичні та прогнозні показники надходжень до міського бюджету і програми соціально-економічного розвитку міста;

7.15. попередній прогноз доходів і видатків міського бюджету на наступний рік.

Стаття 7. Основними вимогами до проекту міського бюджету є:

8.1 застосування принципу обґрунтування видатків (тобто головні розпорядники бюджетних коштів мають обґрунтовувати необхідність виділення коштів), на громадських слуханнях;

8.2 першочерговому забезпеченню підлягають видатки: оплата праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, обслуговування місцевого боргу, соціальні виплати;

8.3. при плануванні капітальних вкладень в першу чергу передбачаються кошти на завершення (продовження) будівництва об’єктів, розпочатих у попередніх роках;

8.4. обов’язково враховуються видатки на реалізацію проектів – переможців громадського (партиципаторного) бюджету м. Кременчук.

Стаття 8. Разом з проектом рішення про міський бюджет подаються:

9.1. пояснювальна записка до проекту рішення, яка повинна містити:

9.1.1 інформацію про соціально-економічний стан міста і прогноз його розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту міського бюджету;

9.1.2.оцінку доходів міського бюджету з урахуванням втрат доходів міського бюджету внаслідок наданих Кременчуцькою міською радою податкових пільг;

9.1.3. пояснення до основних положень проекту рішення про міський бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;

9.1.4. обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних проектів;

9.1.5. інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;

9.2. прогноз міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, підготовлений відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України;

9.3. проект показників зведеного бюджету міста (тобто з урахування показників сільського бюджету с. Піщане);

9.4. показники витрат міського бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проектів, що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких проектів триває більше одного бюджетного періоду;

9.5. перелік інвестиційних проектів на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;

9.6. переліки та обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом за бюджетними програмами до повного завершення розрахунків з виконавцями енергосервісу (у разі укладання енергосервісних договорів);

9.7. інформацію про хід виконання міського бюджету у поточному бюджетному періоді;

9.8. пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту міського бюджету.

Стаття 9. Проектом рішення про міський бюджет визначаються:

10.1. загальні суми доходів, видатків та кредитування міського бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

10.2. граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) міського бюджету в наступному бюджетному періоді і місцевого боргу на кінець наступного бюджетного періоду; граничний обсяг надання місцевих гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій з урахуванням положень статті 17 Бюджетного кодексу України;

10.3. доходи міського бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

10.4. фінансування міського бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

10.5. бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів за бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);

10.6. бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);

10.7. розмір оборотного залишку коштів міського бюджету;

10.8. перелік захищених видатків міського бюджету;

10.9. додаткові положення, що регламентують процес виконання міського бюджету.

Розділ III. Порядок розгляду та затвердження

Стаття 10. Для забезпечення дотримання принципу публічності та прозорості:

11.1. проект рішення про міський бюджет та матеріали, що до нього додаються, розміщуються на офіційному сайті Кременчуцької міської ради з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

11.2. проводяться консультації з громадськістю щодо проекту міського бюджету у терміни, визначені розпорядженням міського голови, виданого з врахуванням п.11.3. цього регламенту, та Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

11.3. В строк до 15 листопада проводяться громадські слухання щодо пропозицій до проекту бюджету міста на наступний рік, пропозиції вносяться на розгляд депутатських комісій та сесії міської ради;

Стаття 11. Проект рішення про міський бюджет розглядається постійними комісіями Кременчуцької міської ради. Всі пропозиції постійних комісій про зміни та доповнення до проекту міського бюджету подаються до департаменту фінансів Кременчуцької міської ради для попереднього опрацювання з подальшою передачею їх на розгляд постійної комісії з питань планування бюджету Кременчуцької міської ради.

Всі зміни та доповнення, що не стосуються текстової частини проекту рішення про міський бюджет, повинні бути:

- збалансовані та обґрунтовані (тобто пропозиції на збільшення видатків обов’язково подаються із зазначенням джерел їх забезпечення – вказуються статті видатків, які пропонується зменшити, конкретні надходження, які пропонується збільшити

- орієнтовані на першочергове забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

-орієнтовані на соціальні потреби громадян, забезпечення соціальних програм таких як Турбота та інші.

Пропозиції до доходної частини міського бюджету можуть прийматися лише в частині зміни ставок по податках і зборах, які можуть встановлюватись (змінюватись) Кременчуцькою міською радою та за рахунок розширення бази оподаткування по податках і зборах, які зараховуються до міського бюджету, при наявності обґрунтованих розрахунків та відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Стаття 12. По проекту міського бюджету доповідає на сесії Кременчуцької міської ради директор департаменту фінансів Кременчуцької міської ради. Зі співдоповіддю виступає голова постійної комісії з питань планування бюджету Кременчуцької міської ради (за згодою).

Стаття 13. Міський бюджет затверджується рішенням Кременчуцької міської ради до 25 грудня року, що передує плановому.

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, Кременчуцька міська рада при затвердженні міського бюджету враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція, субвенції на здійснення державних програм соціального захисту, базова або реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України Кременчуцька міська рада приводять обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

Стаття 14. Рішення про міський бюджет має бути оприлюднене не пізніше 5 робочих днів з дня його прийняття на офіційному сайті Кременчуцької міської ради.

РОЗДІЛ IV. Виконання міського бюджету та внесення змін до рішення про міський бюджет

Стаття 15. Загальну організацію і управління виконанням міського бюджету, а також координацію діяльності учасників з питань виконання бюджету здійснює департамент фінансів Кременчуцької міської ради.

Стаття 16. Директор департаменту фінансів Кременчуцької міської ради протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням.

Стаття 17. При виконанні міського бюджету застосовується казначейське обслуговування, яке здійснюється органами Казначейства України відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України.

Стаття 18. Департамент фінансів Кременчуцької міської ради за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання міського бюджету за доходами здійснює аналіз доходів міського бюджету.

Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до міського бюджету податків і зборів та інших доходів відповідно до законодавства.

Стаття 19. Виконання міського бюджету за видатками та кредитуванням здійснюється за процедурою, визначеною статтями 46 - 51 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» та іншими нормативно-правовими документами.

Стаття 20. Зміни до рішення про міський бюджет можуть вноситись у разі:

1) необхідності приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України (у випадку його несвоєчасного прийняття);

2) перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету (на підставі офіційного висновку департаменту фінансів). Факт перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету визнається за підсумками першого кварталу та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків департаменту фінансів за умови перевищення доходів загального фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі міського бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду міського бюджету визнається на підставі офіційного висновку департаменту фінансів за підсумками квартального звіту в разі недоотримання доходів загального фонду міського бюджету, врахованих у розписі міського бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків;

3) розподілу залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) міського бюджету (на підставі офіційного висновку департаменту фінансів про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів міського бюджету);

4) перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування);

5) внесення змін до показників Закону України про Державний бюджет України, зокрема, в частині взаємовідносин з місцевими бюджетами;

6) внесення змін до Податкового кодексу України та до Бюджетного кодексу України;

7) в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України.

Стаття 21. Рішення про внесення змін до міського бюджету ухвалюється Кременчуцькою міською радою.

Проекти таких рішень готує департамент фінансів Кременчуцької міської ради, попередньо схвалює постійна комісія з питань планування бюджету Кременчуцької міської ради, з урахуванням того, що потреби на соціальні виплати враховуються першочергово .

Проекти рішень про внесення змін до міського бюджету, підготовлені депутатом (депутатами) Кременчуцької міської ради, депутатськими групами, фракціями, розглядаються та візуються у порядку, визначеному Регламентом роботи Кременчуцької міської ради VIІ скликання.

Стаття 22. Проведені у міжсесійний період зміни розглядаються, та при необхідності затверджуються Кременчуцькою міською радою шляхом внесення відповідних змін до рішення про міський бюджет на черговій сесії Кременчуцької міської ради, на розгляд якої вноситься вказане питання.

Стаття 23. Забороняється без внесення змін до рішення про міський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами міського бюджету на:

25.1. оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

25.2. видатки, пов'язані із функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової класифікації видатків та кредитування.

25.3. видатків на бюджет розвитку;

25.4. якщо є заборгованість по статям «Соціальний захист та соціальне забезпечення» (КТПКВта КМБ 3000), «Охорона здоров’я» (КТПКВта КМБ 2000).

РОЗДІЛV. Порядок звітування про виконання місцевого бюджету

Стаття 24. Квартальний та річний звіти про виконання міського бюджету подаються до Кременчуцької міської ради департаментом фінансів Кременчуцької міської ради в двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду.

Окремим додатком до звіту надається інформація про виконання затверджених показників видатків бюджету розвитку.

Кременчуцька міська рада затверджує квартальний та річний звіт про виконання міського бюджету.

Стаття 25. Підлягає обов’язковому оприлюдненню на сайті Кременчуцької міської ради інформація про виконання міського бюджету, у тому числі квартальні та річний звіти про виконання міського бюджету.

Інформація про виконання міського бюджету має містити показники міського бюджету за загальним та спеціальним фондами про доходи (деталізовано за видами доходів, які забезпечують надходження не менше 3 відсотків загального обсягу доходів міського бюджету) та про видатки і кредитування (деталізовано за групами тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету), фінансування, а також показники про стан місцевого боргу та надання місцевих гарантій. Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх зміни.

Стаття 26.Публічне представлення інформації про бюджет, зазначеної в цій статті Бюджетного регламенту, проводиться шляхом проведення публічних заходів за участю керівників головних розпорядників бюджетних коштів з залученням представників засобів масової інформації, громадських організацій та інших представників (за згодою).

РОЗДІЛVI. Порядок контролю за дотриманням бюджетного законодавства

Стаття 27. Кременчуцька міська рада здійснює контроль за виконанням рішення про міський бюджет та інші повноваження, передбачені Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України та рішенням про міський бюджет.

Стаття 28. Управління Державної казначейської служби України в м. Кременчук здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства в межах повноважень, визначених статтею 112 Бюджетного кодексу України.

Стаття 29. ДПІ у м. Кременчук ГУ ДФС у Сумській області та інші органи, перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України, контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до міського бюджету податків і зборів та інших доходів відповідно до законодавства.

Стаття 30. Департамент фінансів Кременчуцької міської ради здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо міського бюджету.

Стаття 31. За порушення бюджетного законодавства, визначені статтею 116 Бюджетного кодексу України, до учасників бюджетного процесу застосовуються заходи впливу, визначені статтею 117 Бюджетного кодексу України, з урахуванням положень статті 118 Бюджетного кодексу України.

Стаття 32. Посадові особи, з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законом.

Порушення бюджетного законодавства, вчинене розпорядником чи одержувачем бюджетних коштів, може бути підставою для притягнення до відповідальності згідно з законами України його керівника чи інших відповідальних посадових осіб, залежно від характеру вчинених ними діянь.

бюджет кременчук гроші проект
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
43 просмотра в августе
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Учора, 17 серпня, у Всесвітній день безпритульних тварин в Кременчуці відбулася грандіозна собача вечірка для випускників КП "Спецсервіс-Кременчук". На літній сцені у парку Придніпровський нагороджували подяками нинішніх господарів колись безпритульних песиків. Отримали чотирилапі й солодкі подарунки - пряники-медальки з надписом "Випускник Спецсервісу". Начальник Спецсервісу Марина Кожушко коротко розповіла історію кожного випускника. Багатьом песикам дов...
Общество
Завтра, 19 серпня, православні християни відзначають свято - Преображення Господнє або як називають в народі Яблучний спас (Другий Спас). У цей день до церкви несуть плоди, овочі, фрукти, обов'язково яблука, а ще мед, колоски жити та пшениці. Є таке народне повір'я: "Хто на Спаса шиє – до кінця днів сльози ллє". Тому цього дня уникали домашньої роботи. Ще вважається, що на Другий Спас не можна вдивати комах, вірили, що якщо муха сяде двічі на руку - людині...
Криминал
Як повідомляють на сайті Нацполіції, правоохоронці вилучили коноплі з присадибної ділянки мешканців Кременчуцького району. Так, поліціянти виявили рослини конопель на городі в подружжя, що проживає в одному з сіл району, а у їх помешканні під час обшуку знайшли висушену марихуану. Вилучені речовини та рослини направили на експертне дослідження. За фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, прид...
Происшествия
Як повідомляють у прес-службі поліції, у Кременчуці з вікна п'ятого поверху випав чоловік учора ввечері. Відомо, що він проживав у тому ж будинку по вулиці Проспект Свободи. Йому було 52 роки. Лікарі швидкої допомоги, що прибули на виклик повідомили, що він помер від отриманих травм. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група для встановлення обставин події. Раніше ми писали, що з висоти дев'ятого поверху випав чотирирічний хлопчик й розбився.
Общество
З початку 2019 року в Україні зареєстровано два випадки захворювання на дифтерію. Імунологи та лікарі наголошують на необхідності вакцинації, адже у майбутньому ймовірний спалах епідемії. Про необхідність вакцинації містянам пояснювали Лариса Коровіна - міський лікар-епідеміолог та Надія Боровик - міський лікар-педіатр. За їх словами Лариси Коровіної, у Кременчуці останній випадок зареєстровано у 2006 році, однак це зовсім не значить, що немає ризиків захв...
Происшествия
У Полтавській обласній психіатричній лікарні закрили увесь корпус фізіотерапії, бо там знайшли змій. Про це стало відомо журналістам Gazeta.ua. Подія сталася ще 9 серпня. За словами працівниці закладу, у коридорі корпусу виявили кубло змій. "Вони великі та чорні, а біля двох дорослих купа менших. Кидаються на людей", - каже жінка. Також вона повідомила, що рятувальники на виклик не прибули, тому було прийнято рішення евакуювати персонал та пацієнтів й опеч...
Криминал
Октябрський районний суд Полтави обрав запобіжний захід водієві, який є винуватцем ДТП, у якій загинула харківська балерина. Нагадаємо, що ДТП сталася у Великобагачанському районі 10 серпня. Чоловікові призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 96 тисяч гривень. Винуватцем пригоди вважається відповідно до ухвали водій автобуса "Setra". Адже він не дотримався вимог дорожніх знаків, змінив...
Криминал
Учора, 16 серпня, поліціянти виїжджали на виклик щодо згвалтування. Ми писали, що правоохоронців викликала потерпіла. Подія сталася вдень у районі вулиці Чкалова. Патрульним потерпіла розповіла, що вона ходить до церкви, як знаходиться в тому ж районі. "Церква не православна, а якась протестантська", - кажуть поліціянти. У церкві, за словами самої жінки, щочетверга запрошують безпритульних та малоімущих на безкоштовні обіди. Ці чоловіки прийшли на обід, по...
Общество
14 серпня Кабмін затвердив проект Указу Президента України "Про стипендії Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів".  Так, згідно з Указом, розмір стипендії для переможців Олімпіади та чемпіонів світу збільшать майже у двічі. Якщо раніше сума виплат складала 15 тисяч та 12 тисяч гривень відповідно, то тепер спортсмени отримають за свої досягнення 16 та 13 прожиткових мінімумів...
Новости по теме
У Сорочинцях для гостей виступатимуть "Без Обмежень", "Леприконси" та Вахтанг Кікабідзе
Німецька художниця виставлятиме свої картини у Кременчуці
У День прапора України на кременчужан чекають урочистості
Веселий та драйвовий HoliDay Fest в Кременчуці: як містяни святкували. Фото. Відео
Депутат пропонує прийняти бюджетний регламент Кременчука, річ потрібну
Чоловічий стриптиз та тонкий гумор: кременчужанок розважали "Мужики за викликом"
"Вогні Києва" в Кременчуці : неймовірні трюки, захоплюючі номери найкращих артистів України
Мільйони гривень, які витрачались раніше на безглуздий парад направлять на премії військовим
Драйвовый летний фестиваль музыки Piviha - fest 2019 (ФОТО)
Альоша розповіла про Могилевську, Потапа, Євробачення та як розповідала чоловіку про вагітність